05/08/2020

પોતાની અંદર રહેલી શાંતિને ક્યારેય કોઈ ખલેલ ન પહોંચે એવી સ્થિતિ રાખવી એ યોગ છે – A+ vato by Brij Pathak

અંદર બ્હાર સતત પ્રવાસ ચાલ્યાં કરે છે. નવું ઉમેરણ થતાં જૂનું ભૂલાતું ભૂંસાતું જાય છે. Change is unchangeable. નદીનું પાણી…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud