07/10/2020

#સાહિત્ય – પોતાની શક્તિઓનો સર્વાંગી વિકાસ અને સંતોષ આ બેવ ખુબ જરૂરી બાબત છે – A+ vato by Brij Pathak

આજનાં youthનાં શું પ્રશ્ર્નો છે? એક જવ‍ાનને પૂછ્યું તો જવાબ મળ્યો… ‘ગુગલને પૂછીને કહું? અંદર લખેલું વાંચી સંભળાવ્યું કે unemployment;…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud