11/11/2020

#સાહિત્ય – ક્યારેક વરસોનો સમય પળમાં વિતીજાયે તરત એથી હવે લખતો નથી. A+ vato by Brij Pathak

આપણે સમયની રાહ જોઇએ છીએ!! સમય કોઇની રાહ જોતો નથી. “એકાંતમાં એવું બને ઘડિયાળનાં કાંટા તમે ખસતા સતત જોયા કરો!…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud