12/08/2020

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તુ શ્રી હરી… ૧૦૦% કૃષ્ણમયી બની જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાનો દિવસ – A+ vato by Brij Pathak

ભક્તિની શક્તિ. ભાનુબેન ભૂપેન્દ્રભાઇ પંડ્યા પોતે લાલાનાં ભક્ત. કાનાને કાલાં વ્હાલાં. એને ઠંડી – ગરમી – વરસાદ બધુ જ અડે!…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud