16/11/2020

‘ઝાડ, તું સૂકાઈ જા’ મનની તાકાતની અદભૂત વાત. – જીતુભાઈ પંડ્યાની #સીધીવાત

(નોંધ – પ્રસ્તુત લેખ જીતુભાઈ પંડ્યાનાં પુસ્તક સીધી વાતમાંથી લેવાયેલો છે. પુસ્તક ઘણાં સમય પહેલાં છપાયેલું છે. તેથી લેખમાંની વિગતોને…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud