22/07/2020

પરિસ્થિતિઓથી ભાગવાનું નહીં. ભૂલ કરીએ તો ભોગવવી પડે નો બોઘપાઠ – A+ vato by Brij Pathak

દિવે દિવો પ્રગટાવવાની વાત છે. કેટલીક બાબતો વડિલોનાં સીધા અનુકરણથી સંતાનોમાં ઉતરતી હોય છે. થોડુંક રોંગ સાઇડ તો જવાય હવે……

Videos

Our Partners

Allianz Cloud