30/09/2020

#સાહિત્ય – બ્હારનાં દરવાજા બંધ છે… અંદરના દ્ધાર ઉઘડશે.. એક આછો હળદોલો તો મારો – A+ vato by Brij Pathak

સંબંધોની સોનોગ્રાફી કરતાં ગાળેલો સમય નિકળ્યો. ઓળખાણ – પરિચયને સંબંધ આ બધાંયમાં વ્યવહાર જરૂરી. સમયાંતરે કિંમત મૂલ્યો બદલાય સ્વાભાવિક છે.…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud