09/08/2020

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ચીમનભાઈનું અવતરણ અને જીતુભાઈ પંડ્યાનું પ્રવચન – જીતુભાઈ પંડ્યાની “સીધી વાત”

થયેલું શું કે નવનિર્માણમાં પહેલાં તો ચીમનભાઈની સરકાર ગબડી પડી. ઇન્દિરાજી ચીમનભાઈને મુખ્યમંત્રી તરીકે કાઢવા માંગતાં હતાં એટલે ગુજરાતમાં નવ-નિર્માણ…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud